Receptár nápadov pre malých muzikantov

Žiacky zošit pre prípravné ročníkyKoncept zošita je postavený na príbehu o dvoch deťoch, ktoré sa učia základom hudby. Tými je sprevádza dve postavičky - pán Oštiepok a pani Špagetka. Celé prostredie, v ktorom sa príbeh odvíja je hudobná kuchyňa. Zámerom bolo odovzdať malým deťom fakty pútavým spôsobom.

Zošit je rozdelený do 3 kapitol, pričom každá kapitola končí praktickou časťou, kde si získané zručnosti dieťa precvičí.

  1. kapitola: Hudobné metrum, Zvuk a tón, reč a spev, Uvoľnenie tela i hlasu, Základné označenie tempao a dynamiky, Hra na telo
  2. kapitola: Rozdelenie dôb, rytmické slabiky, Hudobné abeceda, Notopis a notová osnova, Kľúče, Výroba vlastných hudobných nástrojov
  3. kapitola: Takty, Názvy nôt, Výroba hudobných nástrojov, Narodeninová oslava


Každé nová látka je rozdelená do týchto krokov:

  1. Učivo - nové zručnosti a informácie sa dieťa učí skrze pútavý príbeh
  2. Aktivita - nové zručnosti si môže hneď vyskúšať a prežiť ich na vlastnom tele
  3. Symwriter - pre lepšie pochopenie sme zaradili do každého učiva jeho podobu v grafických symboloch. Tento spôsob pomáha dieťaťu si látku lepšie zapamätať a porozumieť jej.
  4. Tvorím a precvičujem - aktivity, ktoré dieťa robí v zošite, alebo jeho pomocou (vyplňovanie, kreslenie, lepenie, rytmizácia atď.)

Zošit obsahuje aj nálepky, noty na vylupovacie (na rytmické alebo intonačné cvičenia), notovú osnovu, prehľadné tabuľky, nové pesničky a hravé hudobné partitúry.

Formát zošita je A4, farbený tlač, počet strán 40, krúžková väzba

Od augusta 2020 pripravujeme aj ďalšie zošity pre hudobnú náuku (prizpôsobené ŠVP na slovensku). Ku každému zošitu dostáva žiak zdarma aj aplikáciu Noutee, v ktorej si môže samostatne precvičovať prebrané učivo.